KLINISK EFFEKT1-3

Effekt og sikkerhet av Plegridy ble vurdert fra det placebokontrollerte første året av en to års randomisert, dobbeltblind, klinisk studie hos pasienter med relapserende-remitterende multippel sklerose (ADVANCE-studien2). 1512 pasienter ble randomisert til og dosert med 125 mikrogram Plegridy gitt ved subkutan injeksjon annenhver (n=512) eller hver 4. uke (n=500) eller placebo (n=500).

Det primære endepunktet var den årlige anfallsfrekvensen over 1 år. Studiedesign og pasientdemografi er presentert i tabellen under. Det foreligger ingen data fra studier av klinisk effekt/sikkerhet som direkte sammenligner pegylert med ikke-pegylert interferon beta-1a, eller fra pasienter som bytter mellom ikke-pegylert og pegylert interferon.

Illustrasjon adaptert fra referanse nr 1, 2 og 3

ADVANCE-STUDIEN – Pasientdemografi ved baseline2

Illustrasjon adaptert fra referanse nr 1 og 2

ADVANCE-STUDIEN – Endepunkter etter 1 år1
 • Årlige anfallsfrekvens (annualized relapse rate, ARR). Primært endepunkt.1

 • Andel pasienter med attakk.1

 • Andel med progresjon av funksjonsnedsettelse bekreftet etter 12 uker.1

 • Gjennomsnittlig [Median] antall nye eller nylig forstørrede T2 hyperintense lesjoner (område).1

 • Gjennomsnittlig [Median] antall Gd-forsterkende lesjoner (område).1

 • Gjennomsnittlig [Median] antall nye T1 hypointense lesjoner(område).1

PLEGRIDY® ANNENHVER UKE; SIGNIFIKANT reduksjon i årlig anfallsfrekvensen vs PLACEBO etter 1 år

Illustrasjon adaptert fra referanse nr 1.

*Andel pasienter som fikk attakk etter 1 år var 19 % for pasienter behandlet med PLEGRIDY vs 29 % for placebo (95 % KI (0,47 – 0,80), p=0,0003). *Den relative risikoreduksjonen i andel pasienter som fikk attakk med PLEGRIDY var 39 % vs placebo ( p=0,0003).

PLEGRIDY® ANNENHVER UKE; SIGNIFIKANT Reduksjon i funksjonsnedsettelse* vs placebo etter 1 år

Illustrasjon adaptert fra referanse nr 1.

*Handikapprogresjon/Vedvarende funksjonsnedsettelse ble definert som minst ett poeng økning i EDSS ≥1 fra baseline eller 1,5 poeng økning for pasienter med EDSS 0 ved baseline, med en varighet i minst 12 uker1

PLEGRIDY® ANNENHVER UKE; SIGNIFIKANT reduksjon av alle MRI endepunkter vs placebo etter 1 ÅR1

Illustrasjon adaptert fra referanse nr 1.

Det ble sett en behandlingseffekt så tidlig som etter 6 måneder med PLEGRIDY® 125 mikrogram annenhver uke, som viste en 61 % reduksjon i nye eller nylig forstørrede T2-lesjoner, sammenlignet med placebo (2,6 vs 6,9, p<0,0001)1,2

Plegridy annenhver uke ga en signifikant reduksjon på 36 % i den årlige anfallsfrekvensen sammenlignet med placebo (p=0,0007) etter ett år (tabell 3), med samsvarende reduksjon i årlig anfallsfrekvens i undergrupper definert av demografiske og sykdomskarakteristika ved baseline. Plegridy førte også til en signifikant reduksjon i risikoen for attakk på 39 % (p=0,0003), i risikoen for vedvarende progresjon av funksjonsnedsettelse bekreftet ved 12 uker på 38 % (p=0,0383) og 24 uker (post-hoc-analyse) på 54 % (p=0,0069), i antall nye eller nylig forstørrede T2-lesjoner på 67 % (p<0,0001), antall Gd-forsterkende lesjoner på 86 % (p<0,0001) og i antall nye T1 hypointense lesjoner sammenlignet med placebo på 53 % (p<0,0001). Det ble sett en behandlingseffekt så tidlig som etter 6 måneder med Plegridy 125 mikrogram annenhver uke, som viste en 61 % reduksjon (p<0,0001) i nye eller nylig forstørrede T2-lesjoner, sammenlignet med placebo. Uavhengig av attakk og MRI-endepunkter viste doseringsregime med Plegridy 125 mikrogram annenhver uke en numerisk større behandlingseffekt enn Plegridy hver 4. uke ved utgangen av det første året.

Resultatene etter 2 år bekreftet at effekten ble opprettholdt utover det placebokontrollerte første året av studien. Pasienter som ble eksponert for Plegridy annenhver uke viste en statistisk signifikant reduksjon i forhold til pasienter som ble eksponert for Plegridy hver 4. uke i to år i en post-hoc-analyse av endepunkter inkludert årlig anfallshyppighet (24 %, p=0,0209), risiko for anfall (24 %, p=0,0212), risiko for progresjon av funksjonsnedsettelse bekreftet etter 24 uker (36 %, p=0,0459) og MRI-endepunkter (nye/forstørrede T2 60 %, Gd+ 71 % og nye T1 hypointense lesjoner 53 %, p<0,0001 for alle).

Pasienter som ikke hadde respondert på tidligere MS-behandling ble ikke inkludert i studien.

Undergrupper av pasienter med høyere sykdomsaktivitet ble definert ut fra attakk og MRI-kriterier som angitt nedenfor, med følgende effektresultater:

 1. For pasienter med ≥1 anfall i foregående år og ≥9 T2-lesjoner eller ≥1 Gd+ lesjon (n=1401) var årlig anfallsfrekvens etter 1 år 0,39 for placebo, 0,29 for Plegridy hver 4. uke og 0,25 for Plegridy annenhver uke.

 2. Resultater i denne undergruppen var i overensstemmelse med resultatene for den totale populasjonen.

 3. For pasienter med ≥2 anfall i foregående år og minst 1 Gd+ lesjon (n=273) var årlig anfallsfrekvens etter 1 år 0,47 for placebo, 0,35 for Plegridy hver 4. uke og 0,33 for Plegridy annenhver uke.

Resultater i denne undergruppen var numerisk sett i overensstemmelse med resultatene for den totale populasjonen, men ikke statistisk signifikant.

Referanse:

 1. Plegridy preparatomtale 12/2020 avsnitt 5.1

 2. Peter A Calabresi, Bernd C Kieseier, Douglas L Arnold, Laura J Balcer, Alexey Boyko, Jean Pelletier, Shifang Liu, Ying Zhu, Ali Seddighzadeh, Serena Hung, Aaron Deykin; Pegylated interferon beta-1a for relapsing-remitting multiple sclerosis (ADVANCE): a randomised, phase 3, double-blind study. Lancet Neurol 2014; 13: 657–65

 3. Kieseier, BC, Arnold DL, Balcer LJ og Boyko AA et al. Peginterferon beta-1a in multiple sclerosis: 2 year results from ADVANCE. Mult Scler 2015 Jul;21(8):1025-35.