Kontraindikasjoner
  • Overfølsomhet overfor naturlig eller rekombinant interferon beta eller peginterferon eller overfor noen av hjelpestoffene.

  • Pasienter med eksisterende alvorlig depresjon og/eller selvmordstanker

ADVARSLER OG FORSIKTIGHETSREGLER

Sporbarhet

For å forbedre sporbarheten til biologiske legemidler skal navn og batchnummer til det administrerte legemidlet protokollføres.

Leverskade

Forhøyede serumnivåer av levertransaminaser, hepatitt, autoimmun hepatitt og sjeldne tilfeller av alvorlig leversvikt er rapportert ved bruk av legemidler med interferon beta. Forhøyede leverenzymer er sett ved bruk av Plegridy. Pasienter bør overvåkes for tegn på leverskade

Depresjon

Plegridy bør gis med forsiktighet til pasienter med tidligere depressive lidelser. Depresjon forekommer med økt hyppighet hos pasienter med multippel sklerose og i forbindelse med bruk av interferoner. Pasienter bør rådes til umiddelbart å rapportere alle symptomer på depresjon og/eller selvmordstanker til behandlende lege.

Pasienter som viser tegn på depresjon bør overvåkes nøye under behandlingen og gis hensiktsmessig behandling. Seponering av behandling med Plegridy bør vurderes

Overfølsomhetsreaksjoner

Alvorlige overfølsomhetsreaksjoner inkludert tilfeller av anafylaksi er rapportert som en sjelden komplikasjon ved behandling med interferon beta, inkludert Plegridy. Pasienter bør rådes til å seponere Plegridy og oppsøke medisinsk hjelp øyeblikkelig hvis de får tegn og symptomer på anafylaksi eller alvorlig overfølsomhet. Behandling med Plegridy bør ikke gjenopptas.

Reaksjoner på injeksjonsstedet

Reaksjoner på injeksjonsstedet, inkludert nekrose på injeksjonsstedet, er rapportert ved subkutan bruk av interferon beta. For å minimere risikoen for reaksjoner på injeksjonsstedet, bør pasienter gis opplæring i bruk av en aseptisk injeksjonsteknikk. Prosedyren for pasientens selvadministrering bør gjennomgås regelmessig, spesielt hvis det har forekommet reaksjoner på injeksjonsstedet. Dersom pasienten får sprekker i huden, noe som kan være ledsaget av hevelse eller væskesekresjon fra injeksjonsstedet, bør pasienten rådes til å snakke med legen. Én pasient som ble behandlet med Plegridy i kliniske studier, fikk nekrose på injeksjonsstedet. Hvorvidt behandlingen seponeres etter nekrose på ett enkelt sted, avhenger av omfanget av nekrosen.

Reduserte perifere blodverdier

Reduserte verdier av perifere blodceller av alle cellelinjer, inkludert sjelden pancytopeni og alvorlig trombocytopeni er rapportert hos pasienter som får interferon beta. Cytopeni, inkludert sjelden alvorlig nøytropeni og trombocytopeni, er sett hos pasienter behandlet med Plegridy. Pasienter bør overvåkes for symptomer eller tegn på reduserte perifere blodverdier.

Sykdommer i nyre og urinveier

Nefrotisk syndrom (klasseeffekter):

Det er rapportert tilfeller av nefrotisk syndrom med ulike underliggende nefropatier, inkludert fokal segmental glomerulosklerose (FSGS) variant med kollaps, sykdom med minimal endring (“minimal change disease”, MCD), membranoproliferativ glomerulonefritt (MPGN) og membranøs glomerulopati (MGN) under behandling med interferon beta-preparater. Hendelser er rapportert på ulike tidspunkter i løpet av behandlingen og kan oppstå etter flere års behandling med interferon beta. Regelmessig kontroll av tidlige tegn eller symptomer, f.eks. ødem, proteinuri og nedsatt nyrefunksjon anbefales, spesielt hos pasienter med økt risiko for nyresykdom. Rask behandling av nefrotisk syndrom er nødvendig, og seponering av behandling med Plegridy bør vurderes.

Alvorlig nedsatt nyrefunksjon

Det bør utvises forsiktighet ved administrering av Plegridy til pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon

Trombotisk mikroangiopati (TMA) (klasseeffekter)

Det er rapportert tilfeller av TMA, manifestert som trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP) eller hemolytisk-uremisk syndrom (HUS), inkludert dødelige tilfeller, i forbindelse med bruk av interferon beta-preparater. Hendelser ble rapportert på ulike tidspunkter i løpet av behandlingen og kan oppstå flere uker til flere år etter oppstart av behandling med interferon beta. Tidlige kliniske tegn omfatter trombocytopeni, nyoppstått hypertensjon, feber, symptomer i sentralnervesystemet (f.eks. forvirring, parese) og nedsatt nyrefunksjon. Laboratoriefunn som tyder på TMA er redusert blodplatetall, økt laktatdehydrogenase (LDH) i serum på grunn av hemolyse og schistocytter (erytrocyttfragmentering) på blodutstryk. Dersom kliniske tegn på TMA blir observert, anbefales derfor ytterligere testing av blodplatenivåer, serum-LDH, blodutstryk og nyrefunksjon. Hvis TMA blir diagnostisert, er rask behandling nødvendig (plasmautskifting bør overveies), og umiddelbar seponering av Plegridy anbefales.

Unormale laboratorieverdier

Unormale laboratorieverdier er forbundet med bruk av interferoner. I tillegg til laboratorietestene som vanligvis kreves ved overvåking av pasienter med multippel sklerose, anbefales fullstendig blodcelle- og differensialtelling, blodplatetall og blodkjemitester, inkludert leverfunksjonstester (f.eks. aspartataminotransferase (ASAT), alaninaminotransaminase (ALAT)), før oppstart og med jevne mellomrom etter oppstart av behandling med Plegridy og deretter regelmessig ved fravær av kliniske symptomer.

Pasienter med myelosuppresjon kan ha behov for mer intensiv overvåking av fullstendige blodcelletellinger, med differensialtelling og blodplatetall. Hypotyreose og hypertyreose er sett ved bruk av interferon beta-preparater. Regelmessige tester av tyreoideafunksjonen anbefales hos pasienter med tidligere tyreoideadysfunksjon eller som klinisk indisert

Anfall

Plegridy bør gis med forsiktighet til pasienter med tidligere krampeanfall, og til pasienter som behandles med antiepileptika, spesielt hvis epilepsien ikke er tilstrekkelig kontrollert med antiepileptika.

Hjertesykdom

Forverring av hjertesykdom er rapportert hos pasienter som får interferon beta. Insidensen av kardiovaskulære hendelser var omtrent den samme i Plegridy- (125 mikrogram annenhver uke) og placebogruppen (7 % i hver gruppe). Det ble ikke rapportert alvorlige kardiovaskulære hendelser hos pasienter som fikk Plegridy i ADVANCE-studien. Likevel bør pasienter med eksisterende signifikant hjertesykdom, som f.eks. kongestiv hjertesvikt, koronararteriesykdom eller arytmi overvåkes for forverring av hjertetilstanden, spesielt ved oppstart av behandlingen.

Immunogenisitet

Pasienter kan utvikle antistoffer mot Plegridy. Data fra pasienter som ble behandlet med Plegridy i opptil 2 år tyder på at mindre enn 1 % (5/715) utviklet vedvarende nøytraliserende antistoffer mot interferon beta-1a-delen av peginterferon beta-1a. Nøytraliserende antistoffer har potensiale til å redusere klinisk effekt. Utvikling av antistoffer mot interferon-delen av peginterferon beta-1a hadde imidlertid ingen merkbar virkning på sikkerhet eller klinisk effekt, selv om analysen var begrenset av den lave insidensen av immunogenisitet.

Tre prosent av pasientene (18/681) utviklet vedvarende antistoffer mot PEG-delen av peginterferon beta-1a. I den kliniske studien som ble utført hadde utvikling av antistoffer mot PEG-delen av peginterferon beta-1a ingen merkbar effekt på sikkerhet eller klinisk effekt (inkludert årlig anfallsfrekvens, MRI-lesjoner og progresjon av funksjonsnedsettelse).

Nedsatt leverfunksjon

Forsiktighet bør utvises og nøye overvåking vurderes ved administrering av Plegridy til pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon. Pasienter bør overvåkes for tegn på leverskade og forsiktighet utvises når interferoner brukes samtidig med andre legemidler som er forbundet med leverskade.

Natriuminnhold

Dette legemiddelet inneholder mindre enn 1 mmol (23 mg) natrium og er så godt som “natriumfritt”.

Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Plegridy har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Referanse: Plegridy preparatomtale 12/2020 avsnitt 4.4 og 4.7