Bivirkninger1

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Svært vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10 personer)

 • influensalignende symptomer. Disse symptomene er ikke egentlig influensa, se nedenfor. Pasienten kan ikke smitte andre.

 • hodepine.

 • muskelsmerter (myalgi).

 • smerter i ledd, armer, bein eller nakke (artralgi).

 • frysninger.

 • feber.

 • føle seg svak og trøtt (asteni).

 • rødhet, kløe eller smerte rundt stedet du har satt injeksjonen.
  Lege skal kontaktes dersom noen av bivirkningene er plagsomme.

Influensalignende symptomer:

Influensalignende symptomer er mer vanlige når du begynner å bruke Plegridy. Når pasienten fortsetter med injeksjonene vil symptomene gradvis avta. Se nedenfor for enkle måter å håndtere eventuelle influensalignende symptomer.

Tre enkle råd man kan gi til pasienter som for å dempe de influensalignende symptomene:

 1. Injiser Plegridy like før du legger deg. Man kan da sove seg gjennom bivirkningene.

 2. Ta paracetamol eller ibuprofen en halvtime før injeksjonen med Plegridy, og fortsett å ta paracetamol eller ibuprofen så lenge du har de influensalignende symptomene. Rådfør deg med lege eller apotek om hva som er riktig dose.

 3. Dersom du har feber bør du drikke mye vann, slik at du har nok vann i kroppen.

Vanlige bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 10 personer)

 • kvalme eller oppkast.

 • håravfall (alopesi)

 • kløe i huden (pruritus).

 • økt kroppstemperatur.

 • endringer rundt det stedet du har satt injeksjonen, som f.eks. hevelse, betennelse, blåmerker, varme, utslett eller fargeendring.

 • endringer i blodet som kan forårsake tretthet eller nedsatt evne til å bekjempe infeksjoner.

 • økt mengde leverenzymer i blodet (vil kunne ses i blodprøver).

Lege bør kontaktes lege dersom noen av bivirkningene er plagsomme.

Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 100 personer)

 • elveblest

 • endringer i blodet som kan forårsake uforklarlige blåmerker eller blødninger.

Lege bør kontaktes dersom noen av bivirkningene er plagsomme.

Andre bivirkninger (hyppighet ikke kjent – kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data)

Hyppighet ikke kjent

(hyppighet kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data)

Pulmonal arteriell hypertensjon:

En sykdom med betydelig innsnevring av blodårene i lungene, noe som fører til høyt blodtrykk i blodårene som frakter blod fra hjertet til lungene. Pulmonal arteriell hypertensjon er sett ved ulike tidspunkt under behandlingen, også flere år etter oppstart av behandlingen med interferon beta-preparater.

Alvorlige bivirkninger

Leverproblemer (vanlige - forekommer hos opptil 1 av 10 personer) Dersom pasienten får noen av disse symptomene:

 • gulfarging av huden eller det hvite i øynene (gulsott)

 • kløe overalt

 • kvalme og oppkast

 • huden får lett blåmerker
  Lege skal kontaktes øyeblikkelig. Dette kan være tegn på leverproblemer.

Depresjon (vanlige - forekommer hos opptil 1 av 10 personer)

 • Dersom pasienten føler seg uvanlig trist, engstelig eller verdiløs, eller får selvmordstanker skal lege kontaktes øyeblikkelig.

Alvorlig allergisk reaksjon (mindre vanlige - forekommer hos opptil 1 av 100 personer)

Dersom pasienten får noe av dette:

 • pustevansker.

 • hevelse i ansiktet (lepper, tunge eller svelg).

 • hudutslett eller rødhet.
  Lege skal kontaktes øyeblikkelig.

Anfall (mindre vanlige - forekommer hos opptil 1 av 100 personer)

Dersom pasienten får kramper eller anfall, skal lege kontaktes øyeblikkelig.

Skade på injeksjonsstedet (sjeldne - forekommer hos opptil 1 av 1000 personer)

Dersom pasienten får noen av disse symptomene:

 • sprekker i huden sammen med hevelse betennelse eller væske som lekker rundt injeksjonsstedet.

Pasienten bør rådføre seg med legen.

Nyreproblemer, inkludert arrdannelse som kan gi nedsatt nyrefunksjon (sjeldne - forekommer hos opptil 1 av 1000 personer)

Dersom pasienten får noen av eller alle disse symptomene:

 • skummende urin.

 • utmattelse (fatigue).

 • hevelse, spesielt i ankler og øyelokk, og vektøkning.
  Lege informeres, fordi dette kan være tegn på nyreproblemer.

Blodproblemer (sjeldne - forekommer hos opptil 1 av 1000 personer)

Følgende kan forekomme:

 • Blodpropp i de små blodårene som kan påvirke nyrene(trombotisk trombocytopenisk purpura eller hemolytisk-uremisk syndrom). Symptomene kan være at pasienten lettere får blåmerker, blødning, feber, ekstrem svakhet, hodepine, svimmelhet eller ørhet. Det kan hende legen finner endringer i blodet og nyrefunksjonen.

Dersom pasienten får noen av eller alle disse symptomene:

 • økt dannelse av blåmerker eller blødning.

 • ekstrem svakhet.

 • hodepine, svimmelhet eller ørhet.

Lege informeres umiddelbart.

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via www.legemiddelverket.no/meldeskjema. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar man med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Sammendrag av sikkerhetsprofilen

De vanligste bivirkningene (med en høyere insidens enn placebo) for Plegridy 125 mikrogram subkutant annenhver uke var erytem på injeksjonsstedet, influensalignende sykdom, pyreksi, hodepine, myalgi, frysninger, smerte på injeksjonsstedet, asteni, pruritus på injeksjonsstedet og artralgi. Den hyppigst rapporterte bivirkningen som førte til seponering hos pasienter som ble behandlet med Plegridy 125 mikrogram subkutant annenhver uke, var influensalignende sykdom (<1 %).

Bivirkninger i tabellform

I kliniske studier fikk totalt 1468 pasienter Plegridy i opptil 278 uker med en samlet eksponering tilsvarende 4217 pasientår. 1285 pasienter fikk behandling med Plegridy i minst 1 år, 1124 pasienter har fått minst 2 års behandling, 947 pasienter har fått minst 3 års behandling og 658 pasienter har fått minst 4 års behandling med Plegridy. Erfaringen fra den randomiserte, ukontrollerte fasen (år 2) av ADVANCE-studien og fra forlengelsesstudien ATTAIN (opptil 4 års behandling) var i overensstemmelse med erfaringen fra den 1-årige placebokontrollerte fasen av ADVANCE-studien.

Tabellen gir et sammendrag av bivirkningene (insidens høyere enn placebo og med en rimelig mulighet for årsakssammenheng) fra 512 pasienter behandlet med Plegridy 125 mikrogram subkutant annenhver uke og 500 pasienter som fikk placebo i opptil 48 uker.

Bivirkningene er presentert som MedDRAs foretrukne termer i henhold til MedDRAs organklassesystem. Insidensen av bivirkningene nedenfor er angitt i henhold til følgende kategorier:

- Svært vanlige (≥1/10)

- Vanlige (≥1/100 til <1/10)

- Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100)

- Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000)

- Svært sjeldne (<1/10 000)

- Ikke kjent (kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data)

Bivirkninger i tabellform

I kliniske studier fikk totalt 1468 pasienter peginterferon beta‑1a subkutant i opptil 278 uker med en samlet eksponering tilsvarende 4217 pasientår. 1285 pasienter fikk behandling med Plegridy i minst 1 år, 1124 pasienter har fått minst 2 års behandling, 947 pasienter har fått minst 3 års behandling og 658 pasienter har fått minst 4 års behandling med peginterferon beta‑1a. Erfaringen fra den randomiserte, ukontrollerte fasen (år 2) av ADVANCE-studien og fra forlengelsesstudien ATTAIN (opptil 4 års behandling) var i overensstemmelse med erfaringen fra den 1‑årige placebokontrollerte fasen av ADVANCE-studien.

 

Tabellen gir et sammendrag av bivirkningene (insidens høyere enn placebo og med en rimelig mulighet for årsakssammenheng) fra 512 pasienter behandlet med Plegridy 125 mikrogram subkutant annenhver uke og 500 pasienter som fikk placebo i opptil 48 uker.

Bivirkningene er presentert som MedDRAs foretrukne termer i henhold til MedDRAs organklassesystem. Insidensen av bivirkningene nedenfor er angitt i henhold til følgende kategorier:

- Svært vanlige (≥1/10)

- Vanlige (≥1/100 til <1/10)

- Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100)

- Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000)

- Svært sjeldne (<1/10 000)

- Ikke kjent (kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data)

MedDRA organklassesystem

Bivirkning

Frekvenskategori

Sykdommer i blod og lymfatiske organer

Trombocytopeni

Mindre vanlige

Trombotisk mikroangiopati inkludert trombotisk trombocytopenisk purpura/ hemolytisk-uremisk syndrom*

Sjeldne

Forstyrrelser i immunsystemet 

Angioødem

Mindre vanlige

Overfølsomhet

Mindre vanlige

Anafylaksi1

Ikke kjent

Psykiatriske lidelser

Depresjon

Vanlige

Nevrologiske sykdommer

Hodepine

Svært vanlige

Anfall

Mindre vanlige

Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum

Pulmonal arteriell hypertensjon†

Ikke kjent

Gastrointestinale sykdommer

Kvalme

Vanlige

Oppkast

Hud- og underhudssykdommer 

Alopesi5

Vanlige

Pruritus

Urtikaria

Mindre vanlige

Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett

Myalgi 

Svært vanlige

Artralgi

Sykdommer i nyre og urinveier

Nefrotisk syndrom, glomerulosklerose

Sjeldne

Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet 

Influensalignende sykdom

Svært vanlige

Pyreksi

Frysninger

Erytem på injeksjonsstedet

Smerte på injeksjonsstedet

Pruritus på injeksjonsstedet

Asteni

Hypertermi

Vanlige

Inflammasjon på injeksjonsstedet

Smerte

Hematom på injeksjonsstedet

Hevelse på injeksjonsstedet

Ødem på injeksjonsstedet

Utslett på injeksjonsstedet

Varme på injeksjonsstedet

Misfarging på injeksjonsstedet

Nekrose på injeksjonsstedet

Sjeldne

Undersøkelser

Økt alaninaminotransferase

Vanlige

Økt aspartataminotransferase 

Økt gammaglutamyltransferase

Redusert antall hvite blodceller

Redusert hemoglobin

Økt kroppstemperatur

Redusert blodplatetall

Mindre vanlige

*Klasseeffekt for interferon beta-preparater (se pkt. 4.4).

┼ Klasseeffekt for interferonpreparater, se Pulmonal arteriell hypertensjon nedenfor.

$ Klasseeffekt for interferonpreparater.

1 Bivirkninger kun fra erfaring etter markedsføring.

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger

Influensalignende symptomer:

Influensalignende sykdom forekom hos 47 % av pasientene som fikk Plegridy 125 mikrogram annenhver uke og hos 13 % av pasientene som fikk placebo. Insidensen av influensalignende symptomer (f.eks. influensalignende sykdom, frysninger, hyperpyreksi, muskel- og skjelettsmerter, myalgi, smerte, pyreksi) var høyest ved oppstart av behandlingen og avtok vanligvis i løpet av de første seks månedene. Av pasientene som rapporterte influensalignende symptomer, rapporterte 90 % alvorlighetsgraden som mild eller moderat. Ingen ble vurdert å være av alvorlig karakter. Færre enn 1 % av pasientene som fikk Plegridy i den placebokontrollerte fasen av ADVANCE-studien avbrøt behandlingen på grunn av influensalignende symptomer. I en åpen studie med pasienter som byttet fra interferon beta-behandling til peginterferon beta-1a, ble start og varighet av profylaktisk behandlede influensalignende symptomer evaluert. Hos pasienter som fikk influensalignende symptomer var median tid til start 10 timer (interkvartilområde 7‑16 timer) etter injeksjon, og median varighet var 17 timer (interkvartilområde 12‑22 timer).

Reaksjoner på injeksjonsstedet:

Reaksjoner på injeksjonsstedet (f.eks. erytem, smerte, pruritus eller ødem på injeksjonsstedet) ble rapportert av 66 % av pasientene som fikk Plegridy 125 mikrogram annenhver uke, sammenlignet med 11 % av pasientene som fikk placebo. Erytem på injeksjonsstedet var den hyppigst rapporterte reaksjonen på injeksjonsstedet. Av pasientene som fikk reaksjoner på injeksjonsstedet, rapporterte 95 % alvorlighetsgraden som mild eller moderat. Én av 1468 pasienter som fikk Plegridy i kliniske studier fikk nekrose på injeksjonsstedet, som gikk over med vanlig medisinsk behandling. Hvorvidt behandlingen skal seponeres etter nekrose på ett enkelt sted, avhenger av omfanget av nekrosen (se pkt. 4.8).

Depresjon:

Peginterferon beta‑1a bør gis med forsiktighet til pasienter med tidligere depressive lidelser (se pkt. 4.3). Depresjon forekommer med økt hyppighet hos pasienter med multippel sklerose og i forbindelse med bruk av interferoner. Pasienter bør rådes til umiddelbart å rapportere alle symptomer på depresjon og/eller selvmordstanker til behandlende lege.

Pasienter som viser tegn på depresjon bør overvåkes nøye under behandlingen og gis hensiktsmessig behandling. Seponering av behandling med peginterferon beta‑1a bør vurderes (se pkt. 4.8).

Unormale verdier av levertransaminaser:

Insidensen av økte levertransaminaser var høyere hos pasienter som fikk Plegridy enn for placebo. De fleste økningene i enzymverdier var <3 ganger øvre grense for normalområdet (ULN). Det ble rapportert en økning av alaninaminotransferase og aspartataminotransferase (>5 ganger ULN) hos henholdsvis 1 % og <1 % av pasientene som fikk placebo og hos 2 % og <1 % av pasientene som ble behandlet med Plegridy. Økning av levertransaminaser i serum kombinert med økt bilirubin ble sett hos to pasienter som allerede hadde unormale leververdier før de fikk Plegridy i de kliniske studiene. Begge tilfellene gikk over etter seponering av Plegridy.

Hematologiske forstyrrelser:

Reduksjon i antall hvite blodceller til <3,0 x109/liter ble sett hos 7 % av pasientene som fikk Plegridy og hos 1 % som fikk placebo. Gjennomsnittlig antall hvite blodceller holdt seg innenfor normalområdet hos pasienter som ble behandlet med Plegridy. Reduksjon i antall hvite blodceller var ikke forbundet med økt risiko for infeksjoner eller alvorlige infeksjoner. Insidensen av en potensielt klinisk signifikant reduksjon i lymfocyttall (<0,5 x 109/liter) (<1 %), nøytrofiltall (≤1,0 x 109/liter) (<1 %) og platetall (≤100 x 109/liter) (≤1 %) var omtrent den samme hos pasienter som fikk behandling med Plegridy som hos pasienter som fikk placebo. To alvorlige tilfeller ble rapportert hos pasienter behandlet med Plegridy: Én pasient (<1 %) fikk alvorlig trombocytopeni (platetall <10 x 109/liter), en annen pasient (<1 %) fikk alvorlig nøytropeni (nøytrofiltall <0,5 x 109/liter). Hos begge pasientene ble celletall gjenopprettet etter seponering av Plegridy. Det ble sett en liten reduksjon i gjennomsnittlig antall røde blodceller hos pasienter som fikk behandling med Plegridy. Insidensen av en potensielt klinisk signifikant reduksjon i antall røde blodceller (<3,3 x 1012/liter) var omtrent den samme hos pasienter som fikk behandling med Plegridy og pasienter som fikk placebo.

Overfølsomhetsreaksjoner:

Tilfeller av overfølsomhet ble rapportert hos 16 % av pasientene som ble behandlet med Plegridy 125 mikrogram annenhver uke og 14 % av pasientene som fikk placebo. Færre enn 1 % av pasientene som fikk Plegridy opplevde et tilfelle av alvorlig overfølsomhet (f.eks. angioødem, urtikaria) og de ble raskt restituert etter behandling med antihistaminer og/eller kortikosteroider. Etter markedsføring er det rapportert tilfeller av alvorlig overfølsomhet inkludert tilfeller av anafylaksi (frekvens ikke kjent) etter administrering av Plegridy.

Pulmonal arteriell hypertensjon:

Tilfeller av pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) har blitt rapportert med interferon beta-preparater. Hendelsene ble rapportert ved ulike tidspunkt, inkludert opptil flere år etter oppstart med interferon beta.

Melding av mistenkte bivirkninger:

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet: www.legemiddelverket.no/pasientmelding.

Overdosering:

Ved eventuell overdosering bør pasienten legges inn på sykehus til observasjon og gis egnet understøttende behandling.

Referanse: Plegridy preparatomtale 12/2020 avsnitt 4.8, 4.9 og pakningsvedlegg