Graviditet

Graviditet

En stor mengde data (utfallet av mer enn 1000 graviditeter) fra registre og erfaring etter markedsføring indikerer ingen økt risiko for større medfødte misdannelser etter eksponering for interferon beta før unnfangelse eller slik eksponering i første trimester av graviditeten. Varighet av eksponering i første trimester er imidlertid usikker, fordi data ble innhentet da bruk av interferon beta var kontraindisert under graviditet og behandlingen sannsynligvis ble avbrutt da graviditet ble oppdaget og/eller bekreftet. Det er svært begrenset erfaring med eksponering i andre og tredje trimester.

Data fra studier på dyr viser en mulig økt risiko for spontanabort. Risikoen for spontanabort hos gravide kvinner som er eksponert for interferon beta kan ikke vurderes i tilstrekkelig grad ut fra data som er tilgjengelig per i dag, men dataene tyder så langt ikke på noen økt risiko.

Bruk av peginterferon beta‑1a under graviditet kan vurderes hvis det er klinisk nødvendig.

Amming

Det er ikke kjent om peginterferon beta‑1a skilles ut i morsmelk. Begrenset tilgjengelig informasjon om overføring av interferon beta-1a til morsmelk, sammen med de kjemiske/fysiologiske egenskapene til interferon beta, tyder på at mengden av interferon beta-1a som skilles ut i morsmelk hos mennesker er ubetydelig. Det forventes ingen skadelige effekter på nyfødte/spedbarn som ammes.

Peginterferon beta‑1a kan brukes under amming.

Fertilitet

Det finnes ingen data på effekten av peginterferon beta‑1a på fertilitet hos mennesker. Hos dyr ble anovulatoriske effekter sett ved svært høye doser (se pkt. 5.3). Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om effekten av peginterferon beta‑1a på hanners fertilitet hos dyr.

Referanse: Plegridy preparatomtale 12/2020 avsnitt 4.6

Interaksjoner

Ingen interaksjonsstudier er blitt utført. De kliniske studiene indikerer at pasienter med multippel sklerose kan få Plegridy og kortikosteroider under attakk. Det er rapportert at interferoner reduserer aktiviteten av hepatisk cytokrom P450-avhengige enzymer hos mennesker og dyr. Forsiktighet bør utvises når Plegridy gis i kombinasjon med legemidler som har en smal terapeutisk indeks og som hovedsakelig er avhengig av cytokrom P450-systemet for clearance, f.eks. enkelte typer antiepileptika og antidepressiver.

Referanse: Plegridy preparatomtale 12/2020 avsnitt 4.5