DOSERING OG ADMINISTRASJON TYSABRI SC

 

Tysabri (natalizumab) er et humanisert monoklonalt antistoff som finnes i to administrasjonsformer, intravenøs infusjon og subkutan injeksjon.
Her finner du informasjon om Tysabri subkutan injeksjon. Les nøye gjennom pakningsvedlegget før oppstart av behandlingen.

 

Dosering og administrasjonsmåte

Behandling skal igangsettes og kontinuerlig overvåkes av spesialist. Behandling skal administreres av helsepersonell, og pasienter skal overvåkes for tidlige tegn og symptomer på progressiv multifokal leukoencefalopati (PML).

Pasientene som behandles med Tysabri må gis pasientkortet og informeres om risikoen forbundet med legemidlet.

Dosering

Anbefalt dose for subkutan administrering er 300 mg hver 4. uke. Da hver ferdigfylte sprøyte inneholder 150 mg natalizumab, må to ferdigfylte sprøyter administreres til pasienten. Injeksjon av to ferdigfylte sprøyter skal gis (total dose 300 mg), den ene like etter den andre uten vesentlig opphold. Den andre injeksjonen skal gis senest 30 minutter etter den første injeksjonen.

Steder for subkutan injeksjon er låret, abdomen eller bakre del av overarmen. Injeksjonen skal ikke settes et sted på kroppen der huden på noen måte er irritert, rød, har blåmerker, er infisert eller har arr. Den andre injeksjonen bør settes mer enn 3 cm fra det første injeksjonsstedet

Overvåkning Tysabri SC

For de første 6 dosene skal pasienten observeres under injeksjonen og i 1 time etterpå for tegn og symptomer på injeksjonsreaksjoner, inkludert overfølsomhet. Deretter kan observasjonstiden på 1 time etter injeksjon forkortes eller utelates etter klinisk skjønn hvis pasientene ikke har hatt noen reaksjoner på injeksjonen.

Oppbevaring

Tysabri skal oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevar sprøyten i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. De ferdigfylte sprøytene kan oppbevares i originalemballasjen i opptil 24 timer ved romtemperatur (opptil 25 °C). Ferdigfylte sprøyter skal ikke legges tilbake i kjøleskap. Ikke bruk eksterne varmekilder som varmt vann for å varme opp den ferdigfylte sprøyten.

Injeksjon med Tysabri SC – Steg for steg

For mer utfyllende informasjon se pakningsvedlegget som du finner på www.felleskatalogen.no

Administrering av Tysabri subkutan injeksjon skal uføres av helsepersonell

1. Ta dosepakningen ut av kjøleskapet og la den varmes opp til romtemperatur (høyst 25 °C) før injeksjonene gis. Anbefalt oppvarmingstid er 30 minutter.

2. Ta ut begge legemiddelsprøytene fra brettet. Sjekk at legemidlet i hver ferdigfylte sprøyte er en fargeløs til svakt gul og lett opaliserende oppløsning som i all hovedsak er uten synlige partikler. Du kan se luftbobler i visningsvinduene. Dette er vanlig og vil ikke påvirke dosen.

3. En full dose tilsvarer to sprøyter som administreres innen 30 minutter etter hverandre.

4. Bruk aseptisk teknikk (rent og bakteriefritt) og en flat arbeidsflate under injeksjonsprosedyren.

5. Velg det første subkutane (under huden) injeksjonsstedet i låret, buken eller baksiden av overarmen.

6. Gi den første injeksjonen.

  • Velg et injeksjonssted og tørk av huden med en alkoholserviett.

  • La injeksjonsstedet tørke av seg selv før injeksjonen settes.

  • Ikke rør eller blås på dette stedet igjen før injeksjonen settes.

  • Ta av kanylebeskyttelsen.

  • Klem huden forsiktig rundt det rengjorte injeksjonsstedet med tommel og pekefinger for å få en lett utbuling.

  • Hold den ferdigfylte sprøyten i en 45°–90° vinkel mot injeksjonsstedet. Sett kanylen raskt rett inn i hudfolden til kanylen er helt under huden.

7. Skyv stemplet langsomt inn i én jevn bevegelse til sprøyten er helt tom. Ikke trekk stemplet tilbake

8. Sjekk at sprøyten er tom før du trekker ut sprøyten. Hvis du ser blod, trykker du en bomullsdott eller gasbind på stedet. Ikke gni huden etter injeksjonen. Når du fjerner sprøyten fra injeksjonsstedet skal du slippe stemplet MENS du trekker kanylen rett ut. Når du slipper stemplet, dekkes den synlige kanylen av kanyleskjoldet.

9. Sett den andre injeksjonen like etter den første, uten vesentlig opphold. Hvis ikke den andre injeksjonen kan administreres straks etter den første injeksjonen, skal den andre injeksjonen settes senest 30 minutter etter den første injeksjonen. Den andre injeksjonen skal settes minst 3 cm unna det første injeksjonsstedet.

SPC

For mer utfyllende informasjon se pakningsvedlegget som du finner på www.felleskatalogen.no